Sådan gør du en forskel i 2015

Vi lever mere og mere i en netværksverden, hvor forbindelser mellem mennesker, teknologi og virksomheder gør forskellen mellem succes og fiasko, og her spiller intelligent styring af forretningsnetværket en stor rolle. Vi har spurgt 16 passionerede eksperter om, hvilke udfordringer du vil møde i det nye år, og hvordan du som supply chain-leder kan gøre en forskel.

12.01.2015

SCM.dk

Henrik Bøgelund, vicedirektør, FTZ Autodele & Værktøj A/S..

Henrik Bøgelund, vicedirektør, FTZ Autodele & Værktøj A/S:

Hvad gavner kundens kunder?

Udfordringer:
Først og fremmest handler det om at fastholde eller forbedre kundernes behovsopfyldelse i form af især varetilgængelighed og leveringspålidelighed i et transparent marked med pres på priserne. For det andet handler det om at sikre konkurrencekraften i logistikken på trods af en stigende kompleksitet i ydelserne.

Virkemidler:
Eksternt handler det om at identificere de faktorer, der gavner kundens kunder, og de faktorer der driver kundens samhandel med ens egen virksomhed. På det grundlag kan ydelser og varer segmenteres i forhold til erkendte kundesegmenter. Dernæst handler det internt om at kunderette og trimme processerne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenneth Bjerregaard, VP & GM global logistics services, Danfoss A/S..

Kenneth Bjerregaard, VP & GM Global Logistics Services, Danfoss A/S:

Kundedifferentieret forandring af forsyningskæden

Udfordringer:
Med udsigt til fortsat finansiel stagnation og lavvækst vil virksomheder kæmpe om markedsandele og nye kunder. Supply chain skal i denne kontekst bidrage med fortsat optimering af forsyningskæden for at imødekomme kundernes individuelle krav bedre end i dag, samtidig med at omkostningerne til driften af forsyningskæden skal optimeres.

Virkemidler:
Foretage ”kunde-differentieret” forandring af forsyningskæden samtidig med at fokus holdes på at ”the basics” fungerer optimalt. Det skal ske gennem målrettet performance opfølgning på indikatorer, der tager udgangspunkt i kundernes behov. Involver organisationen på tværs af funktionelle skel i fortsat at drive omkostninger ud af forsyningskæden gennem en stærk governance og opfølgningsstruktur.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lars Goth, group supply chain director, Solar A/S..

Lars Goth, Group Supply Chain Director, Solar A/S:

Mere kommercielt kundefokus i supply chain

Udfordringer:
Inden for de seneste år er der sket stor udvikling af forsyningskæden som konkurrenceparameter i B2C-markedet, især inden for leveringssikkerhed og leveringshastighed. Eksempelvis ses spillere som Amazon.com som leverandør, også til B2B-markedet, på udvidede sortimenter og services.Tendensen er, at flere og flere B2B-kunder stiller krav og tager adfærd fra B2C-markedets stærkeste leverandører.

Virkemidler:
Ovenstående udfordringer giver gode muligheder for omstilling samt optimering af egen forsyningskæde, hvor der må fokuseres mere på kundernes behov end egne standardiserede processer og koncepter. Øget kommerciel supply chain-kundefokus på løsninger og services, som øger effektiviteten og produktiviteten hos kunderne, skal implementeres.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thomas Touborg, senior vice president, Group Supply Chain, Pandora A/S..

Thomas Touborg, Senior Vice President, Group Supply Chain, Pandora A/S:

Omnichannel og datakvalitet udfordrer

Udfordringer:
Detailhandelskunder stiller stigende krav til, at brandets kommunikations- og distributionskanaler smelter sammen i en stadig mere integreret løsning for slutkunden. Omnichannel kapabilitet står højt på ønskesedlen blandt mange detailbrands. Men løsningerne, der imødekommer slutkundernes forventninger, stiller store krav til opsætningen af forsyningskæden.

Virkemidler:
Succes med omnichannel forudsætter en lang række forhold. I forhold til forsyningskæden bliver det afgørende at retænke distributionsstrukturen og placere lagerpunkterne. Slutkundens forventninger til informationsniveau og hastighed på leverancer skal balanceres med de totale omkostninger for denne udvidede service. Fuld omnichannel kapabilitet sætter meget store krav til realtidsdata, transparens og datavaliditet i detailled og på distributionscentre.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ole Mørk, adm. direktør, DHL Freight Denmark..

Ole Mørk, adm. direktør, DHL Freight Denmark:

Regulering skal foregå på EU-niveau

Udfordringer:
Det politiske Danmark forsøger at skabe danske arbejdspladser ved at tolke og implementere EU regler på transportområdet strammere end, man generelt gør i EU. Dette skaber måske flere danske jobs i transportsektoren, men svækker samtidig vores konkurrenceevne i industrien, da supply chain omkostningerne vil stige i takt med, at transportomkostningen stiger.

Virkemidler:
Synliggøre via brancheforeninger og dialog at Danmark politisk er nødt til at løse udfordringer omkring social dumping i EU og ikke i Danmark, da vi kun på den måde kan løse problemerne neutralt for vores konkurrenceevne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omera Khan, professor, Danmarks Tekniske Universitet..

Omera Khan, professor, Danmarks Tekniske Universitet:

Vær klar til at skifte kurs

Udfordringer:
Skift i supply chain dynamikker fra global til lokal, near sourcing og reshoring i jagten på at komprimere gennemløbstider og opnå bedre kundetilpasning. 3D-printing og robotter vil katalysere dette skifte i den vestlige verden og kan overflødiggøre visse supply chain funktioner. Der er også risiko for at tabe omdømme ved manglende bæredygtighed.

Virkemidler:

  • Proaktiv sikring af forsyningskæden mod eksterne trusler fra netkriminelle, naturkatastrofer etc.
  • Fokus på agilitet og fleksibilitet i bestræbelsen på at etablere en robust forretning.
  • Holde alternative forsyningskædemuligheder åbne, det kan fx være behovet for at skalere op eller ned. Formålet er at styrke evnen til at drage fordel af nye udviklinger og åbninger.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jan Stentoft, professor, Syddansk Universitet..

Jan Stentoft, professor, Syddansk Universitet:

Bind processer sammen og riv siloer ned

Udfordringer:
Fokus på at reducere kompleksitet i forsyningskæderne; nedbringe arbejdskapital i forsyningskæderne; sikre at der arbejdes med det mest attraktive varesortiment, som kan betyde både kunde- og varesanering. Sikre validt styringsgrundlag, der er afstemt mellem sales & operations samt prioritere udviklingsaktiviteter i forsyningskæderne, så de ikke drukner blandt alle driftsopgaverne.

Virkemidler:
Kompetenceudvikling for at ruste sig til udfordringerne; interne udviklingsprojekter, der har fokus på procesintegration og nedbrydning af siloer; involvering af virksomhedens vigtigste ressource – nemlig medarbejderne; sikre valide performance målinger så den faktiske performance kan fastsættes til brug for nye målsætninger og endelig bør der sættes fokus på eksekvering.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenn Steger-Jensen, professor, Center for Logistik, Aalborg Universitet..

Kenn Steger-Jensen, professor, Center for Logistik, Aalborg Universitet:

Holistisk udvikling af forsyningskæden

Udfordringer:
Forretningskoncepter bliver mere og mere sofistikerede med stigende grad af kompleksitet og variation. En stor udfordring i denne sammenhæng er at øge produktiviteten og at skabe skalerbar værditilvækst. Det kræver innovation i forretningsmodellen, omlægning til IKT-baserede forretningsprocesser og ikke mindst en viljestærk og kompetent ledelse.

Virkemidler:
En række virkemidler skal i spil og typisk i sammenhæng. Anvendelse af teknologi er vigtig for at øge produktiviteten, men skal det skal ske i kombination med innovation af forretningsmodellen. Ledelsen skal skabe medarbejderengagement og -ejerskab samt økonomiske incitamenter, så medarbejderne bidrager til værditilvækst og produktivitetsforbedring. Ledelses- og medarbejderkompetencer skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens konkurrencevilkår.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Britta Gammelgaard, professor, Copenhagen Business School..

Britta Gammelgaard, professor, Copenhagen Business School:

Tænk i nye it-baserede forretningsmodeller

Udfordringer:
Den største udfordring i de kommende år for logistik og SCM er udviklingen i informationsteknologi: Flere typer af data (såkaldt ”big data”) og mere e-business. Fra dot.com krisen omkring årtusindskiftet ved vi, at logistik og effektive forsyningskæder spiller en afgørende rolle for, at nye it-baserede forretningsmodeller lykkes.

Virkemidler:
Business Intelligence: Hvor står konkurrenterne, og hvor travlt har vi? Afdækning af hvordan logistik og SCM kan bidrage til udviklingen af nye it-baserede forretningsmodeller. Sikre nødvendige kompetencer for øget konkurrencekraft: En helhed af it, forretningsforståelse og SCM. Iværksættelse af et change management program med udgangspunkt i business process reengineering.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dag Ericsson, professor, Borås Universitet..

Dag Ericsson, professor, Borås Universitet:

Demand sensing og kundeintegration

Udfordringer:
Vi vil i 2015 se en fortsat udvikling af værdinetværk. Supply og demand chains vil blive koblet sammen i netværk, der er baseret på co-creation processer og globale partnerskaber. Grænserne mellem e-handel og fysiske butikker bliver flydende, og en af de store udfordringer bliver at udvikle de innovative supply chain løsninger, der kan understøtter multi- og omnichannels.

Virkemidler:
Kunder og slutbrugere er vitale partnere i innovation og co-creation i værdinetværk. Brug af værktøjer til kundeintegration som fx empatisk design og sociale medier er vigtige de kommende år. Demand sensing er et andet værktøj, der vil have stor betydning.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einar Scholte, director, Valcon Management Consultants..

Einar Scholte, director, Valcon Management Consultants:

Kommerciel tænkning i forsyningskæden

Udfordringer:
Forsyningskæden skal ind i den kommercielle dialog og dermed styrke både toplinje og bundlinje samt skabe arbejdspladser. Supply chain har tidligere fokuseret på omkostninger. De lavthængende frugter er plukket. Nu skal forsyningskæden blive en aktiv del af forretningsudviklingen og den kommercielle tænkning.

Virkemidler:
Der skal ske supply chain innovation fuldstændig på linje med R&D’s produktudvikling. Det kan fx være løsninger, der sparer omkostninger på distribution, lager, produktion, indkøb etc. og/eller forbedrer services som hurtigere gennemløbstid, sporbarhed, lagerplaceringer, leveringssikkerhed, emballering etc. Alt sammen afhængig af kundernes behov og virksomhedens forretningsmodel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mark Bojsen-Møller, partner, Logio Consulting..

Mark Bojsen-Møller, partner, Logio Consulting:

Fleksible og skalerbare logistikkapaciteter

Udfordringer:
Vi ser fortsat kendte udfordringer som upræcise forecasts, silotænkning og utilstrækkelig gennemsigtighed i cost-to-serve på kunde- og produktniveau, men behovet for fleksible og skalerbare logistikkapaciteter er den største sten i skoen. Nu blot forstærket af det paradigmeskifte, en eskalerende e-handel med omnichannels, øget returflow og uvished om fremtidens kundeadfærd har medført.

Virkemidler:
Et mere analytisk og innovativt syn på egne styrker og svagheder, hvor konsekvensen er øget samarbejde i forsyningsnetværket og omfordeling af arbejdsopgaverne for at opnå den helt afgørende og omkostningseffektive fleksibilitet og kapacitet efter behovet. Forudsætningen er fortsat investering i integrerede informationsplatforme, herunder WMS med solide masterdata, relevante styringsredskaber og sikre nøgletal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lars Kyed, adm. direktør GS1 Denmark..

Lars Kyed, adm. direktør GS1 Denmark:

Stærke standarder for stamdata og sporbarhed

Udfordringer:
Udveksling af varestamdata, sikring af kvaliteten af disse og bedre løsninger til sporbarhed. Nye lovgivninger som fx EU Regulativ 1169 om fødevarer skærper kravene til varestamdata. En anden stor udfordring bliver bedre sporbarhed, og her går fiskeribanchen foran med nye og bedre løsninger end de eksisterende.

Virkemidler:
Alt skal gå hurtigere, men det er vigtigt, at dette ikke sker på bekostning af holdbarheden af løsningerne. Tænk internationalt og standardbaseret i modsætning til nationalt og proprietært. Tænk fælles databaser i skyen. Der bliver også behov for bedre processer, der på en standardiseret måde kan sikre datakvalitet.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Michael Svane, branchedirektør, DI Transport..

Michael Svane, branchedirektør, DI Transport:

Mere politisk fokus på forsyningskæders betydning

Udfordringer:
Forsyningskædernes kompleksitet, risk assessment og risk management i supply chains, økonomisk og klima- samt energimæssig bæredygtighed.  Nye svovlkrav til søfarten i blandt andet Østersøen vil være en game changer i godstransporten i Skandinavien i form af markant højere priser på søtransport.

Virkemidler:
Viden i form af opbygning, spredning og deling i et stadigt tættere partnerskab mellem producent og leverandør både i relation til B2B og B2C. Stærkere politisk fokus på betydningen af effektive forsyningskæder.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jan Lythcke-Jørgensen, Implement Consulting Group..

Jan Lythcke-Jørgensen, Implement Consulting Group:

Kanalerne smelter sammen

Udfordringer:
Retail branchen har historisk drevet SCM innovation. Omnichannel er den nye udfordring med stigende e-handel herunder returlogistik.  En anden stor udfordring er en bedre håndting af supply chain risici - og de mellemstore virksomheder må lære af, hvorledes store globale virksomheder har lært at håndtere dette på en effektiv måde.

Virkemidler:
Evnen til at samtænke kanaler og give kunden den gode oplevelse kræver, at vi kan omsætte relevant data til indsigt (big data) – hvor er varen på lager, hvor kan jeg hente den, hvor hurtigt og i hvilket tidsrum kan den leveres, kan den leveres helt ind i hjemmet og hvad hvis varen skal retur... Meget større brug af point of sales data fra butikker og online til styringen af hele forsyningskæden.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lars Bek Jensen, partner, Langebæk Logistik..

Lars Bek Jensen, partner, Langebæk Logistik:

Stærkere samarbejde på tværs af værdikæden

Udfordringer:
Den største udfordring i 2015 bliver efter vores opfattelse at balancere mellem faldende distributionsomkostninger (p.g.a. faldende oliepriser) og stigende kapacitetsomkostninger til lagre og faciliteter. Det vil endnu hurtigere end tidligere drive virksomhederne mod konsolidering og centralisering, måske for hurtigt? For på den anden side står kunderne med deres stadigt stigende krav til leveringsevner og reaktionsevne.

Virkemidler:
De væsentlige virkemidler bliver gode analyser på markedets bevægelse imod forbedret serviceniveau og en løbende sparring med virksomhedens salgs- og serviceafdelinger. Samarbejdet på tværs af værdikæden er altid vigtigt, men for 2015 tror vi, at den interne analyse- og strategiproces er mere væsentlig. Og ikke kun med fokus på omkostninger, men for 2015 med endnu mere fokus på HELE billedet omkring service-, leverings- og omkostningsniveau.

Bredana Axcite A/S

Sponseret

Download gratis e-bog om BI-løsning udviklet specielt til Supply Chain Management

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

27.02.2024SCM.dk

Stor international aktør udvider sit lager på Aalborg havn

27.02.2024SCM.dk

Industrien forventer højere produktion og beskæftigelse

26.02.2024PALOMAT

Sponseret

Salgssucces: PALOMAT® præsterer 10% over budget og trodser tenden-ser

23.02.2024SCM.dk

Unimec bygger nyt og udvider med 33 procent

23.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Logistik i Grønland: Central styring sikrer effektivitet hos Pisiffik

23.02.2024SCM.dk

Vores tilgang til karriere og liv har ændret sig markant

21.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Mestergruppen har indgået en koncernaftale med Delfi Technologies om digital skilteløsning

20.02.2024SCM.dk

Flere håndværkere har en højere indkomst end akademikere

Jobmarked

Se alle

Apport Systems A/S

Bliv vores Software Developer. Vores SQL Expert til udviklingsteamet.

Er du klar til at blive Apports nye softwareudvikler: et job med ansvar, selvstændighed og IT-kundskaber. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Er du vild med programmering - og stærk til D365FO?

Hvis du elsker programmering helt ud i fingerspidserne og nikker entusiastisk, når snakken går på D365FO, OOP, SOLID og polymorphe variable, så læs endelig videre. Vi er nemlig på udkig efter en passioneret og hardcore udvikler til vores team i Kolding. Er det dig?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Banker dit hjerte for programmering?

Hvis du elsker programmering helt ud i fingerspidserne og nikker entusiastisk, når snakken går på OOP, SOLID og polymorphe variable, så læs endelig videre. Vi er nemlig på udkig efter en passioneret og hardcore udvikler til vores team i Aarhus eller Kolding. Er det dig?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Har du erfaring inden for intern logistik og/eller produktion?

Bredana Axcite søger en handlekraftig ERP-konsulent

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Specialist i livscyklusvurderinger, miljøvaredeklarationer mm.

Specialist i livscyklusvurderinger, miljøvaredeklarationer mm. søges til international virksomhed

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Auditor til ISO 9001, ISO 14001 OG ISO 45001

Bureau Veritas Certification søger auditor til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Administrative assistant for marine & offshore

Join Bureau Veritas Denmark in an exciting position as part-time administrative assistant in the Marine Department

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

IT-Sikkerhedskonsulent

Bureau Veritas søger IT-sikkerhedskonsulent

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Zetes

Zetes søger ny Business Consultant i Supply Chain-løsninger

Som Business Consultant inden for supply chain-optimering vil du bidrage med din ekspertise gennem hele salgscyklussen, være en betroet rådgiver og deltage i kvalificeringen af forretningsmuligheder. Du vil tage ansvar for udvælgelsen af den bedste projekttilgang og påvirke strategien for vores supply chain-løsninger.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

28.02.2024

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
RELEX Solutions
Webinar
The future of consumer goods supply chain planning

Join us for an exclusive online event that will introduce the new RELEX end-to-end supply chain planning solution capabilities for consumer goods companies.

Dato

07.02.2024

Sted

On-line

RELEX Solutions
Webinar
RELEX Next

Deltag til vores årlige online begivenhed RELEX Next. Her vil du høre alt om RELEX’ nyeste løsninger, samt erfaringer fra virksomheder, der allerede bruger dem succesfuldt. At følge med udviklingen er afgørende for detailhandlens succes. Under RELEX Next vil vi dykke ned i kritiske branchetemaer for at undersøge, hvordan hurtigt skiftende forbrugsvaner, supply chain disruptions og økonomisk usikkerhed understreger behovet for intelligent detailplanlægning - og hvorfor det er vigtigere end nogensinde før. Se hele agendaen på linket.

Dato

15.02.2024

Tid

14:00

Sted

On-line

TrueCommerce
Webinar
Webinar: EDIFACT

Alt du skal vide om EDIFACT

Dato

05.03.2024

Tid

11:00

Sted

Online

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Agile projekter - Hybrid - dag

Vil du lære at lede agile projekter professionelt og effektivt? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få indsigt i agile værktøjer og kompetencer i agil projektledelse.

Dato

08.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

11.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - dag

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

11.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup