Store perspektiver i udnyttelse af Big Data inden for sundhedssektoren

Artikel fra Effektivitet nr. 4, 2014

24.02.2015

Sponseret

Kurt Ottesen, KSO innovation, effektivitet.dk

I starten af november i år blev der indledt et samarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på den ene side og virksomheden Hitachi på den anden side. De to hospitaler genererer i deres daglige aktiviteter enorme mængder af data, som Hitachi vil kunne anvende i sin produktudvikling gennem Big Data analyser. Samarbejdet koncentreres i første omgang om udvikling af systemer til effektivisering af hospitalernes drift, men de videre perspektiver vil være udvikling af Big Data analyser, der i fremtiden kan forbedre diagnosticering og forebyggelse af sygdomme.

Den 5. november afholdt Hitachi sammen med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler en event, hvor de markerede oprettelsen af et Big Data laboratorium i Hitachis afdeling i Ørestad og samtidig starten på et research samarbejde, som foreløbig skal løbe frem til april 2015. I forbindelse med den daglige drift af de to hospitaler genereres enorme mængder af data, der ligger i databaserne til ingen nytte på grund af mangel på analyseværktøjer. Det drejer sig i første omgang naturligvis om patientdata, men også data, som anvendes til styring af den daglige hospitalsdrift. Data kommer blandt andet fra de mange sensorer, som findes i hospitalernes maskiner og udstyr, sensorer, der skal overvåge udstyrets drift og tilstand. Hitachi har efterhånden opbygget erfaringer med analyse og nyttiggørelse af store datamængder inden for andre brancher, som for eksempel ved vedligeholdelse af jernbanemateriel og inden for olieefterforskning. Med oprettelse af Hitachi Health Care har Hitachi nu sat fokus på udvikling af systemer, som kan udnytte Big Data inden for sundhedssektoren. Der ligger et Big Data laboratorium i Manchester, som i nogen tid har arbejdet med health care data, og det er nu suppleret med et tilsvarende laboratorium i København. I det samarbejde, der er etableret, stiller Hitachi sit Big Data laboratorium til rådighed for en Big Data systemudvikling, mens Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har forpligtet sig til at stille dele af deres store datamængder til rådighed for udviklingsprojekterne. Samarbejdet sker i første omgang uden penge mellem partnerne.

Forbedringer i daglig drift er første fokusområde

Det første konkrete projekt, som hospitalerne skal levere data på, bliver analyse af temperaturdata fra køleskabe og frysere. Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist forklarer: "Vi genererer dagligt store mængder af data både i driften af hospitalet og ude blandt patienterne. Hitachi kan hjælpe os med at finde mening i vores data. En af de lavthængende frugter er, at vi har sat trådløse sensorer på alle vores køleskabe, frysere og medicinrum. Hitachi kan måske finde mønstre i, hvornår enhederne går i stykker, så vi kan forudse det og undgå, at kostbar medicin eller forskningsmateriale går tabt."

Det videre perspektiv i udnyttelse af data fra de mange sensorer vil være at opbygge effektive systemer for forebyggende vedligehold af udstyret og formentlig også at finde veje til en mere økonomisk drift af den megen teknik.

En fokusering på hospitalernes drift er særdeles aktuel netop nu. I de kommende år skal Region Hovedstaden investere 15 mia. kr. i 7 nye hospitalsbyggerier, hvor ambitionen er at skabe hospitaler, der både er fremtidssikrede med patienten i centrum, og hvor man også samtidig vil udnytte den til rådighed værende teknologi til at skabe en mere rationel og effektiv drift, end det er tilfældet i dag. Der er på nuværende tidspunkt internationale projektkonkurrencer i gang på byggeriet af et nyt Akuthus og et Psykiatrisk Center som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og sideløbende er der omfattende aktiviteter i gang med at få defineret, hvordan nybyggeriet kan indrettes så rationelt som muligt. Her forventer Claes Brylle Hallqvist sig meget af det andet Big Data projekt, som skal igangsættes i det etablerede samarbejde. Planen er at kortlægge hvordan patienter, forsyninger og personale bevæger sig ved hjælp af hospitalets wifi-net.. Tanken er, at en analyse af disse daglige vandringer vil kunne afdække hidtil upåagtede muligheder for en forbedret placering af hospitalets forskellige funktioner. Analysen er i mindre målestok i øvrigt kendt inden for lean-faget, hvor en sådan kortlægning foretages manuelt og resulterer i et såkaldt "Spaghetti-diagram", og hvor man har mange eksempler på, at et nyt, forbedret layout, udarbejdet på grundlag af en sådan spagetti-analyse har sparet personalet for mange skridt og megen tid i dagligdagen.

Claes Brylle Hallqvist udtrykker det således: "Hitachi kan hjælpe os med at analysere på, hvordan personalet bevæger sig i dag og overføre det til de forslag, vi modtager i vores projektkonkurrence. Sådan kan vi se, om vi får placeret funktionerne optimalt i fremtiden."

Alene Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler rummer 4.000 arbejdspladser, og de skal levere deres ydelser til et patientgrundlag på 420.000 borgere, så landvindinger i form af systemer, der kan udnytte Big Data til at opnå en mere effektiv drift af hospitalerne, vil have gode muligheder for at kunne skabe væsentlige besparelser i hospitalernes driftsomkostninger.

Forebyggelse af sygdomme er det videre perspektiv

En af årsagerne til, at Danmark har påkaldt sig særlig interesse fra den japanske virksomhed Hitachi til udvikling af Big Data analyser, er den kendsgerning, at Danmark – og i øvrigt også Sverige – er unikke internationalt ved at have et samlet CPR-register, hvor hver borger entydigt kan identificeres, og hvor et utal af datatyper er hægtet op på netop CPR-nummeret. De enkelte borgeres sygdomshistorie findes i hospitalernes og de praktiserende lægers arkiver. Mange af dem findes allerede nu i databaser, og resten er på vej til at blive omlagt fra de manuelle registreringer. Det åbner op for uendeligt mange muligheder for at analysere sig frem til sammenhænge og mønstre, der kan bane vej for en bedre diagnosticering og forebyggelse af sygdomme fremover. Et eksempel, som allerede er aktuelt inden for forskningen, er en sammenkobling af sygdomsdata med patienternes opholdssteder igennem deres liv. Via CPR systemet kan man kortlægge hvor patienten har boet i forskellige perioder af sit liv, og ved en sammenkobling med patienternes sygdomshistore kan det sætte forskerne på sporet af sammenhængen mellem geografi og sygdomsfrekvens.

Udnyttelse af disse enorme muligheder, hvor kun fantasien sætter grænser, indebærer samtidig muligheder for misbrug. I takt med at man inddrager stadigt flere datakilder, stiger risikoen for at personfølsomme data kommer i de forkerte hænder, eller at de nye erkendelser, opnået gennem Big Data analyser kan bruges ulovligt eller uetisk. Man må derfor forudse, at der bliver et stigende behov for at opdatere og måske skærpe lovgivningen på området, så lovrammer ikke bliver en begrænsning for en god udvikling på området.

Godt eksempel på offentligt-privat samarbejde

De første skridt imod etablering af samarbejdet mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Hitachi blev initieret af "Invest in Denmark", der hører under Udenrigsministeriet, sammen med Copenhagen Capacity, men egentlig blev grunden lagt, da statsminister Helle Torning Schmidt i foråret besøgte Japan og indgik en strategisk partnerskabsaftale for vækst med premierminister Shinzo Abe. Med det som udgangspunkt søgte Hitachi efterfølgende partnere inden for den danske hospitalssektor, til udvikling af Big Data analyser, og med de planlagte hospitalsbyggerier, og ønsket om samtidig at tænke nyt ved indretning af hospitalerne, var Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler et helt naturligt sted at henvende sig. Den indgåede aftale er et godt eksempel på et offentlig-privat samarbejde. De to hospitaler bliver en del af en betydelig produktudvikling, uden at det koster dem andet end overlevering af data, som de i stort omfang opsamler automatisk i dag, og Hitachi får adgang til data, som muliggør udviklingen af nogle konkrete, salgbare produkter, hvor Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler derefter vil kunne fungere som demokunder for andre hospitaler. Et projekt, der giver god mening for begge parter.

Claes Brylle Hallqvist

Claes Brylle Hallqvist har siden april 2010 været vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Han sidder i direktionen for de to hospitaler og har hovedansvaret for byggeriet af Nyt Hospital og Ny

Psykiatri Bispebjerg. Byggeprojektet til 4 mia. kr. er meget komplekst og forventes afsluttet i 2025.

Målet med projektet er at bygge fremtidens hospital. For at nå derhen analyserer vi arbejdsprocesser,
-relationer og og organisation, udvikler en ny model for at modtage akutte patienter, strømliner
forsyningskæden og etablerer et træningsakademi.

Ca. 5.000 medarbejdere vil i sidste ende få en arbejdsplads med moderne hospitalsfunktioner og –logistik,
innovativ arkitektur og nytænkende teknologi.

Tidligere var Claes Brylle Hallqvist leder af Strategisk Ejendomsudvikling i Deloitte og har desuden arbejdet
med at udvikle og gennemføre flere større byggerier. Uddannet akademiingeniør og cand.jur.

Læs flere artikler fra bladet her

Mere fra...

26.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Servitization: Extended Business Model for more Revenue and Profit

12.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management på DTU

29.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Brug problemer til at skabe innovation og udvikling

15.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Spring Servitization Conference på Copenhagen Business School

17.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Aktuelle værktøjer: 6 steps - og på vej mod Toyotas A3 niveau

05.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Vind fremtiden