Lovforslag om geotermi og overskydende kvoter fra CO2-fangst

Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag til ændring af lov om varmeforsyning i høring. Ændringen vedrører en særlig prisregulering for geotermisk fjernvarme og ændrede regler for tilbageførsel af overskydende CO2-kvoter opnået ved statsstøttet CO2-fangst. Høringsfristen var 24. juni 2022.

Foto: HORTEN.

06.07.2022

Sponseret

Horten

Ændringen af varmeforsyningsloven har til formål at implementere dele af Klimaaftalen for energi og industri af 22. juni 2020, og de opfølgende aftaler: Køreplanen for fangst, transport og lagring af CO₂ af 14. december 2021 og aftalen om en prisregulering for opvarmet vand fra geotermiske anlæg af 21. december 2021.

Den ændrede prisregulering for geotermisk fjernvarme skal sikre langsigtede økonomiske rammer for geotermiprojekter. Ændring af reglerne om tilbageførsel af overskydende CO2-kvoter skal nedbringe støtteudgiften til anlæg til CO2 fangst og sikre mod indirekte støtte af varmepriserne.

Særlig prisregulering for geotermi

Geotermisk varme og overskudsvarme er vigtige energikilder for fremtidens fjernvarmesystem. Geotermisk varme hentes fra undergrunden, hvor de underjordiske varmekilder udnyttes til at producere fjernvarme. Der er ikke altid garanti for at kunne etablere en geotermisk varmeproduktion. Desuden kan også succesfulde boringer være særdeles omkostningstunge. Den nye regulering skal give geotermioperatørerne sikkerhed for deres investeringer ved at give mulighed for at indgå langvarige aftaler om prisen for geotermisk varme.

Hovedprincipperne for den særlige prisregulering af geotermi er:

 • Geotermioperatørens salg af geotermisk varme kan undtages fra prisreguleringen efter ansøgning, og i så fald vil fjernvarmeselskabets køb af geotermisk varme kunne indregnes 1:1 i varmeprisen.
 • Undtagelsen vil gælde i hele kontraktens løbetid.

Betingelserne for undtagelse er:

 • Aftalen og levering af geotermisk varme skal være indgået mellem uafhængige parter med modsatrettede interesser. Fjernvarmeselskabet med egen geotermisk produktion kan derfor ikke blive undtaget.
 • Aftalen indeholder vilkår om:
  • Et aftalt loft over de omkostninger, fjernvarmeselskabet skal betale til geotermioperatøren.
  • Fjernvarmeselskabet betaler ikke for kapacitet, hvis kapaciteten over en længere periode ikke er til rådighed. Det er ikke muligt at overvælte de manglende omkostninger senere.
 • Parterne er enige om, at projektet er selskabsøkonomisk mest fordelagtigt.
 • Projektet er på ansøgningstidspunktet godkendt efter varmeforsyningslovens regler som det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt.
 • Leverance påbegyndt efter 1. januar 2023, men aftalen kan være indgået før.

Enkelte opmærksomhedspunkter med hensyn til reguleringen for geotermi

Både geotermioperatøren og aftageren af den geotermisk varme vil være undtaget fra varmeforsyningslovens regler om prisregulering, herunder substitutionsprisprincippet. Det betyder, at parterne kan fastholde den aftalte pris for den geotermiske varme i hele aftalens løbetid, selv om der muligvis kommer billigere alternativer på markedet.

Ovennævnte gælder dog ikke nødvendigvis i næste led ved videresalg af den geotermiske varme, hvor den leverede varmemængde ikke alene indeholder geotermisk varme, men også varme fra andre kilder. Det må antages, at et varmedistributionsselskab, der er tilsluttet et transmissionsnet, der forsynes af flere produktionsanlæg, herunder et geotermianlæg, fortsat vil være underlagt substitutionsprisprincippet ved køb af varmen fra transmissionsselskabet. Selvom transmissionsselskabet har ret til at indregne omkostninger til geotermisk varme 1:1, risikerer distributionsselskabet et underskud, hvis det kan købe eller producere varmen billigere. Derfor vil distributionsselskabet ikke betale mere end substitutionsprisen til transmissionsselskabet. Dette kan indirekte have konsekvenser for den pris, som transmissionsselskabet er villigt til at betale for den geotermiske varme.

Med hensyn til kravet om opfyldelse af de samfundsøkonomiske krav bemærker vi, at selve geotermianlægget ikke skal godkendes efter varmeforsyningsloven, men alene efter undergrundsloven. Projektet for transmissionsledningen fra geotermianlægget til fjernvarmenettet skal dog godkendes efter varmeforsyningsloven. Herved vil forsyning af nettet med geotermisk varme sammenlignes med andre relevante alternativer. En undtagelse vil således kræve, at der foreligger et godkendt ledningsprojekt.

Overskydende CO2-kvoter fra statsstøttet CO2-fangst

Efter gældende regler får varmeproducenter gratis kvoter til dækning af CO2-udledning fra varmeproduktion (varmekvoter). Er der udledt mindre end regnet med, skal de overskydende varmekvoter komme varmeforbrugerne til gode: Værdien modregnes i producentens varmepris. De foreslåede nye regler indebærer, at værdien af overskydende varmekvoter som følge af statsstøttet CO2-fangst ikke skal indgå i varmeprisen, men derimod modregnes i støttebeløbet.

CO2-fangst medfører overskydende varmekvoter. Det vil sige, at varmeforbrugerne efter gældende regler får nedsat varmeprisen jo mere CO2, der fanges hos producenten. Formålet med de nye regler er at undgå, at støtten til CO2-fangst indirekte støtter varmeproduktionen i form af lavere varmepriser.

Overskydende varmekvoter fra statsstøttet CO2-fangst skal derfor ikke tilbageføres til varmeforbrugerne, men overføres til den statsstøttede CO2-fangstenhed. Værdien skal indgå i beregningen af støttebeløbet. Dermed vil de overskydende varmekvoter være med til at finansiere støtte til CO2-fangst anlæggene i stedet for at nedsætte varmeprisen. De overskydende kvoter vil derimod ikke blive en indtægt for anlægget.

Lovforslaget forventes fortsat at træde i kraft 1. januar 2023.

Læs mere om lovforslaget

Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Ny aftale om særlig prisregulering for geotermi | Horten

07.07.2022Horten

Sponseret

Ændring af udbudsloven

06.07.2022Horten

Sponseret

Lovforslag om geotermi og overskydende kvoter fra CO2-fangst

05.04.2022Horten

Sponseret

Aftale om Power-to-X sikrer nye muligheder

31.03.2022Horten

Sponseret

Med i Skatteministeriets arbejdsgruppe om vurdering af erhvervsgrunde

15.02.2022Horten

Sponseret

Ledningsdeklarationer tilsidesat ved anlæg af ny jernbane

10.02.2022Horten

Sponseret

ARAS Security A/S solgt til Lager¬crantz Group