Ansvar er den nye X-faktor i forsyningskæden

Supply chain management handler ikke længere kun om at afveje omkostninger, kvalitet og service. Der er dukket en fjerde faktor op, nemlig ansvar for omverden i form af først og fremmest klima. Transport og produktion er megastore CO2-udledere.

31.12.2011

SCM.dk

Klimafodspor er det nye ord, som alle med berøring til supply chain i fremtiden kommer til at høre meget om. Den samlede mængde af oceangående last- og containerskibe udleder mere CO2 end alle verdens lande bortset fra de seks største CO2-syndere. Det er blot et eksempel på klimafodspor, som gør, at virksomheder uden tvivl i den nærmeste fremtid risikerer at blive udsat for brandbeskatning af deres CO2-udledning, og de vil derfor være godt tjent med at indarbejde klimafaktoren i supply chain-strategien.

Al Gore og Walmart
Efterhånden som kloden varmer op, stiger også presset på at reducere udledningen af de såkaldte drivhusgasser, hvilket først og fremmest vil sige CO2. Al Gores verdenskampagne har de sidste få år med succes sat klimaet på dagsordenen, og store globale forbrugervendte virksomheder som Walmart, Ikea, Tesco og Boots er blevet bidt af en grøn hund. Det skaber dønninger ned igennem værdikæderne til leverandører, underleverandører og under-underleverandører til de store kæder; og der er ingen tvivl om, at supply chain-området har ansvaret for broderparten af CO2-udledningen i form af transport og produktion.
Det skaber et stort behov hos mange virksomheder for at udvikle nye tilgange til at håndtere klimafodsporene på en systematisk og effektiv måde. Parametrene i forsyningskæden er ikke længere kun omkostninger, kvalitet og service, det hedder nu omkostninger, kvalitet, service og klima. Virksomheder kan opnå markante konkurrencefordele ved at indarbejde miljømæssige fodspor i deres forretnings- og forsyningskædestrategi.

Økonomiske regulering
Ifølge en af de mest omfattende undersøgelser af CO2-udledningens miljøkonsekvenser Stern Review on the Economics of Climate Change forårsager hvert ton CO2 skader for 85 US dollars. Det får eksperter til at vurdere, at det blot er et spørgsmål om tid, før der bliver sat kroner og ører på enten hvert ton CO2, der bliver sparet eller omvendt: Beskatning af hvert ton CO2, der bliver udledt.
Det kan ifølge rapporten ”Mastering carbon management” udarbejdet af IBM Business Services’ globale tænketank ikke undgå at skabe store forandringer i den måde, virksomheder designer og leder deres forsyningskæder på. Traditionelle praksisser såsom langdistance flyfragt, små varepartier, Just-in-Time koncepter og energikrævende produktion i lande med lave miljøstandarder vil blive udfordret. Reduktion af forsyningskædens klimafodspor vil blive en uomgængelig forpligtelse, og valget vil stå mellem at udsætte indsatsen eller gribe klimaudfordringen som en chance til at restrukturere forsyningskæden og opnå både miljømæssige og forretningsmæssige gevinster.

Firstmover fordele
De virksomheder, som handler nu, vil være med i førerfeltet og kan opnå konkurrencefordele, som kan blive vanskelige for konkurrenter på et senere tidspunkt at indhente. Fordelene kan være i form af:
• Et stærkt image i den etisk bevidste forbrugers bevidsthed
• Tiltrækning og fastholdelse af de bedste medarbejdere
• En mere bæredygtig vækst

CO2 kræver holistisk tilgang
IBM-rapportens forfattere lancerer også en række advarsler, anbefalinger og fremgangsmåder til, hvordan virksomheder griber arbejdet med at integrere klimafaktoren i forsyningskæden an. Rapportens forfattere ligger ud med at fastslå, at håndtering af udledninger, energiforbrug og andre miljøfaktorer skal analyseres og håndteres fra et holistisk udgangspunkt. Det er nødvendigt, hvis man skal tage højde for, at tiltag i ét område kan skade tiltag i andre områder af forsyningskæden. Tiltag er afhængige af hinanden, og det er kun muligt at forebygge suboptimeringer, hvis man anlægger en overordnet indfaldsvinkel, ser på relationerne mellem de forskellige tiltag og tager højde for effekten på kædens samlede påvirkning af omgivelserne.
IBM opstiller en model, som tager højde for alle de forskellige aspekter, forsyningskædestrategien skal balancere, se figur 1. Aspekterne omfatter design, indpakning, processer, komponenter, energi, lagerpolitik og transport. Jo større indflydelse CO2-parameteret kan få på de nævnte aspekter, jo mere attraktive vil virksomhedens produkter virke på de bevidste forbrugere, og jo mere attraktiv vil virksomheden virke på fremtidens medarbejdere, som gerne vil gøre en forskel for verdens trivsel.

Fem trin til klimamodel
IBM har udviklet en fremgangsmåde i fem trin, hvor hvert trin repræsenterer et givent niveau af modenhed og integration af klimaindsatsen i den samlede forsyningskæde. Niveau 5 er selvsagt det niveau, som giver den største effekt; men det er samtidig det niveau, som indebærer størst kompleksitet, de største investeringer og de største krav til organisationens evner til at koordinere og implementere. Niveau 1 og 2 kan indeholde mange lavthængende frugter, hvor man opnår en hurtig gevinst ved lille indsats. De lavthængende frugter kan nemt producere besparelser og gevinster, der er store nok til at finansiere de næste trin i processen, og IBM anbefaler derfor en trinvis fremgangsmåde.
Den trinvise fremgangsmåde omfatter:
1. Diagnosticer og vurder
2. Implementer ”asset management” og realiser lokale løsninger
3. Adresser udledninger i forsyningskædefunktioner
4. Find den optimale løsning til at integrere funktioner
5. Samarbejd med forsyningskædepartnere om at realisere de overordnede potentialer

1. Diagnose og vurdering
Den globale økonomi og den indbyrdes afhængighed mellem virksomheder og virksomhedens partnere (leverandører, kontraktproducenter, logistikleverandører, finansielle og skattemæssige enheder samt kunder) kræver, at virksomheder anlægger en holistisk forståelse af den samlede forsyningskædes klimapåvirkninger – lige fra forsyningsstrategi over distribution, lagerstyring, produktstyring til kundeservice. En systematisk diagnose, som evaluerer alle forsyningskædens komponenters klimaeffekter, danner grundlag for, at en virksomhed kan vurdere sin egen modenhed på området, identificerer mangler og opstiller mål.
Prioritering af tiltag bliver bestemt ved at kombinere resultaterne af vurderingen, modenhedsniveauet, hvor nemt tiltaget kan implementeres og den strategiske positionering. Jo højere strategisk betydning af et tiltag og jo større præstationshullet er, jo vigtigere er det at sætte tiltaget i gang.

2. Klimabaseret styring af aktiver
En stor del af potentialet for direkte at reducere klimapåvirkninger ligger i forsyningskædens faciliteter og aktiver som for eksempel lagre, maskiner, køretøjer og datacentre. Investeringer i faciliteter med lav CO2-udledning og udstyr, der har et lavt energiforbrug, er det oplagte første trin med en tydelig tilbagebetaling. Introduktion af klimabaseret styring af aktiver bidrager til at sikre, at de mest direkte besparelser hurtigt kan blive realiseret.

3. Funktionel optimering
Alle forsyningskædefunktioner kan specifikt bidrage til at reducere klimapåvirkningerne. Det er en generel erfaring, at evnen til at reducere CO2-udledninger typisk bliver større, når tiltag bliver introduceret tidligt i processen. Jo tidligere i processen man er i stand til at tænke CO2 ind i produktdesign, kundeservice og returlogistik, jo bedre resultater opnår man typisk.
Når man overvejer funktionel optimering, er det altid relevant at stille spørgsmålet, om outsourcing af en given aktivitet kan reducere CO2-niveauet. I mange dele af forsyningskæden har outsourcing ledt til mere specialisering og højere effektivitet. Disse aktiviteter er dog som regel geografisk meget spredt, hvilket øger transportaktiviteten og derved CO2-niveauet. En 3.partslogistikudbyder er som regel bedre i stand til at skalere transportmængderne, så den samlede CO2-udledning bliver lavere. Der er mange CO2-faktorer på spil, når man outsourcer, og det vil typisk kræve en nærmere analyse.

4. Intern horisontal integration
De mest relevante og oplagte muligheder for at reducere klimapåvirkninger afhænger af typen forsyningskæde samt kædens kompleksitetsgrad. I moderne globale forsyningskæder med høj grad af kundetilpassede produkter er kompleksitetsgraden ofte så avanceret, at funktionelle forbedringer har meget begrænset effekt. Der er her brug for en horisontalt integreret indsats på tværs af funktioner, som vil tilbyde en højere ”gearing” af indsats og effekter.
På samme måde, som man i dag arbejder med ”design for manufacturability” og ”design for serviceability”, kan man med stor fordel arbejde med ”design for environment”, der tager klimapåvirkninger med i betragtning i produkt- og procesudviklingsfasen. Det omfatter klimapåvirkninger i sourcing, produktion og distribution.
Modificeret indpakning eller sen variantskabelse af produktet (postponement) for at reducere transportbesvær eller lagertid og -plads er en anden praksis, der kan være relevant for visse forsyningskæder. Den hollandske producent af babymad Friesland Coberco Dairy Foods har skabt et postponement-koncept ved at producere varianter af babymad ud fra et basisprodukt på et sent tidspunkt i forsyningskæden. Det reducerer lagerniveau på produkterne, hvilket Friesland Coberco Dairy Foods forventer, vil spare virksomheden for 200.000 transportkilometre om året med tilhørende betydeligt lavere CO-udledning.

5. End-to-end optimering
Intern horisontal integration kan løfte klimaindsatsen betydeligt, men skal man høste det fulde potentiale, er det nødvendigt at inddrage alle spillere i den samlede forsyningskæde i indsatsen for at reducere klimapåvirkninger.
I en ideel verden vil en klimaorienteret livscyklusvurdering angive en tilgang til, hvordan man kan reducere CO2-niveauet i den samlede forsyningskæde. I praksis viser det sig dog, at end-to-end livscyklusvurderinger som regel er for tidskrævende og dyre at gennemføre. Pragmatiske tilgange, der fokuserer på nogle få nøglesamarbejder med udvalgte partnere, vil ofte medføre håndgribelige resultater relativt hurtigt og med et højere udbytte samt hurtigere tilbagebetaling end en solo-spiller kan opnå.
Koordination af lagre og transport mellem parter i en forsyningskæde kan både reducere CO2-udledninger og kørte kilometre dramatisk. Kombinerer man dette med transportformer med lav CO2-udledning, kan man forbedre resultaterne endnu mere. Dagligvareproducenten Unilever opnåede ved at anvende denne tilgang sammen med leverandører i både første og anden række en besparelse på mere end 4 millioner kørte kilometre om året.
Et andet eksempel på kollaborative løsninger er returnerbare emballager, som er designet og tænkt til gentaget brug. Det kan kraftigt reducere mængden af CO2 i relation til emballageproduktion, og har allerede vist sit værd som praksis i bilindustrien og i ferskvaredetailindustrien.

Alle interesser harmonerer
Forfatterne til IBM-rapporten er ikke i tvivl om, at virksomheder i fremtiden vil opleve myndighedskrav om at reducere mængden af klimapåvirkninger. De er heller ikke i tvivl om, at der vil forekomme beskatning af CO2, og at det derfor vil være langt billigere at starte på arbejdet nu frem for at vente. Det vil også være smartere, fordi det er nu, virksomheder har chancen for at differentiere sig fra konkurrenterne. Faktisk mener de, det er et af de sjældne tilfælde, hvor virksomhedernes økonomiske interesser harmonerer med både forbrugernes og miljøets interesser.

Bredana Axcite A/S

Sponseret

Download gratis e-bog om BI-løsning udviklet specielt til Supply Chain Management

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

27.02.2024SCM.dk

Tidligere Maersk-chef får toppost i Ørsted

27.02.2024SCM.dk

Første ammoniakdrevne containerskib er bestilt

23.02.2024SCM.dk

Mange virksomheder frygter CSRD-data

22.02.2024SCM.dk

Tag temperaturen på din egen ESG

19.02.2024SCM.dk

Fremviser tocifret vækst for sjette år i træk

19.02.2024SCM.dk

Stort set ingen forklaring på kæmpe hop i CO2-udledning

19.02.2024SCM.dk

1 ud af 3 nye iværksættervirksomheder har stort vækstpotentiale

17.02.2024SCM.dk

Global undersøgelse: Næsten alle vil gerne ofre noget for klimaet

Jobmarked

Se alle

Styrelsen for Forsyningssikkerhed

IT-konsulent til Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Vil du være med til at gøre samfundet mere modstandsdygtigt over for fremtidens trusler? Er du ivrig efter, at blive en del af et fantastisk team, hvor du får ansvaret for at udvikle og understøtte styrelsens IT-løsninger? Så er stillingen som IT-konsulent i Styrelsen for Forsyningssikkerhed noget for dig.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

03.03.2024

Apport Systems A/S

Bliv vores Software Developer. Vores SQL Expert til udviklingsteamet.

Er du klar til at blive Apports nye softwareudvikler: et job med ansvar, selvstændighed og IT-kundskaber. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Er du vild med programmering - og stærk til D365FO?

Hvis du elsker programmering helt ud i fingerspidserne og nikker entusiastisk, når snakken går på D365FO, OOP, SOLID og polymorphe variable, så læs endelig videre. Vi er nemlig på udkig efter en passioneret og hardcore udvikler til vores team i Kolding. Er det dig?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Banker dit hjerte for programmering?

Hvis du elsker programmering helt ud i fingerspidserne og nikker entusiastisk, når snakken går på OOP, SOLID og polymorphe variable, så læs endelig videre. Vi er nemlig på udkig efter en passioneret og hardcore udvikler til vores team i Aarhus eller Kolding. Er det dig?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bredana Axcite A/S

Har du erfaring inden for intern logistik og/eller produktion?

Bredana Axcite søger en handlekraftig ERP-konsulent

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Specialist i livscyklusvurderinger, miljøvaredeklarationer mm.

Specialist i livscyklusvurderinger, miljøvaredeklarationer mm. søges til international virksomhed

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Auditor til ISO 9001, ISO 14001 OG ISO 45001

Bureau Veritas Certification søger auditor til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

Administrative assistant for marine & offshore

Join Bureau Veritas Denmark in an exciting position as part-time administrative assistant in the Marine Department

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bureau Veritas

IT-Sikkerhedskonsulent

Bureau Veritas søger IT-sikkerhedskonsulent

Område

Sydjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Zetes

Zetes søger ny Business Consultant i Supply Chain-løsninger

Som Business Consultant inden for supply chain-optimering vil du bidrage med din ekspertise gennem hele salgscyklussen, være en betroet rådgiver og deltage i kvalificeringen af forretningsmuligheder. Du vil tage ansvar for udvælgelsen af den bedste projekttilgang og påvirke strategien for vores supply chain-løsninger.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

28.02.2024

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
RELEX Solutions
Webinar
The future of consumer goods supply chain planning

Join us for an exclusive online event that will introduce the new RELEX end-to-end supply chain planning solution capabilities for consumer goods companies.

Dato

07.02.2024

Sted

On-line

RELEX Solutions
Webinar
RELEX Next

Deltag til vores årlige online begivenhed RELEX Next. Her vil du høre alt om RELEX’ nyeste løsninger, samt erfaringer fra virksomheder, der allerede bruger dem succesfuldt. At følge med udviklingen er afgørende for detailhandlens succes. Under RELEX Next vil vi dykke ned i kritiske branchetemaer for at undersøge, hvordan hurtigt skiftende forbrugsvaner, supply chain disruptions og økonomisk usikkerhed understreger behovet for intelligent detailplanlægning - og hvorfor det er vigtigere end nogensinde før. Se hele agendaen på linket.

Dato

15.02.2024

Tid

14:00

Sted

On-line

TrueCommerce
Webinar
Webinar: EDIFACT

Alt du skal vide om EDIFACT

Dato

05.03.2024

Tid

11:00

Sted

Online

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Agile projekter - Hybrid - dag

Vil du lære at lede agile projekter professionelt og effektivt? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få indsigt i agile værktøjer og kompetencer i agil projektledelse.

Dato

08.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - dag

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

11.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

11.03.2024

Tid

09:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup